1. Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

Termin „dane osobowe” obejmuje informacje takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres oraz adres poczty elektronicznej, które służą do identyfikacji klienta. OpenExome nie będzie przetwarzał danych osobowych bez zgody klienta.

Podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania w pełni ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy. Zapewniamy, że podczas przetwarzania danych nasz personel stosuje się do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i poufności.

2. Zamierzone wykorzystanie danych osobowych

Większość naszych serwisów nie wymaga rejestracji w żadnej formie, pozwalając odwiedzać nasze witryny bez zdradzania tożsamości. Jednakże, niektóre serwisy mogą wymagać rejestracji. Podczas rejestrowania się u nas, użytkownik musi wypełnić pewne pola (niektóre są obowiązkowe, inne mogą być nieobowiązkowe), jak również może zostać poproszony o zdefiniowanie nazwy użytkownika i hasła. W tym wypadku, jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać niektórych żądanych przez nas danych osobowych, może nie uzyskać dostępu do pewnych części witryny, a nam może uniemożliwić odpowiadanie na jego pytania.

OpenExome przetwarza dane osobowe w ściśle określonych i ograniczonych celach, o których informujemy podczas zbierania danych użytkownika. Na przykład, możemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe, aby zaopatrzyć klienta w produkty lub zapewnić usługi, aby wystawić rachunek za żądane produkty lub usługi, aby sprzedawać produkty lub usługi mogące zainteresować użytkownika lub aby porozumiewać się z użytkownikiem w innych celach. Informacje wysyłane do OpenExome wykorzystywane są jedynie w celu rozwiązywania problemów użytkownika, poza tym są przechowywane jako poufne.

OpenExome przechowuje dane klienta w zgodzie ze wszystkimi odpowiednimi prawnymi lub etycznymi zasadami przechowywania dokumentacji, tak długo jak to konieczne do realizacji powyższych celów.

3. Nieujawnianie informacji

OpenExome nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie rozprowadza w inny sposób danych osobowych klienta do osób trzecich. Jednakże, dane osobowe mogą wyjątkowo zostać przesłane do osób trzecich działających w imieniu lub w interesie OpenExome albo w związku z działalnością handlową OpenExome, z zamiarem dalszego przetwarzania zgodnie z celem/celami, w których zostały pierwotnie zebrane.

Gdy ujawnienie danych osobowych osobom trzecim jest korzystne lub konieczne z jakiegokolwiek powodu, OpenExome, jeśli to możliwe postara się upewnić, że ujawniona tajemnica i zamierzony użytek są jasno określone.

Wspomniane osoby trzecie mogą mieć inną procedurę ochrony danych osobowych. Jednakże, postaramy się upewnić, że takie osoby trzecie zapewniają taki sam stopień ochrony jak OpenExome i tam gdzie trzeba, będziemy wymagać od nich w umowie przetwarzania przesłanych danych jedynie w celach jasno uzgodnionych z OpenExome.

Żadne dane, których ujawnienie mogłoby mieć szczególnie niekorzystne konsekwencje nie będą udostępniane osobom trzecim, bez uprzedniej i wyrażonej wprost zgody klienta. Klient może później wycofać swoją zgodę. W razie wycofania zgody OpenExome może nie być w stanie zrealizować pewnych żądań klienta. OpenExome poinformuje, tam gdzie to wykonalne, osoby trzecie do których przesłano dane klienta, o cofnięciu przez niego zgody.

4. Prawo dostępu

Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji lub ma prawo żądać ich usunięcia. Postaramy się upewnić, czy dane osobowe są aktualne, ścisłe i kompletne. Jeśli klient pragnie dostać się do swoich , przechowywanych przez nas danych osobowych lub je poprawić, proszony jest o kontakt za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: community@openexome.pl Żądaniem klienta zajmiemy się szybko i w odpowiedni sposób. Poprawianie danych osobowych jest bezpłatne, jednakże w przypadku realizacji innych żądań OpenExome może obciążyć klienta ich kosztami. Żądanie usunięcia danych osobowych jest przedmiotem wszystkich odpowiednich prawnych lub etycznych zobowiązań dotyczących wypełniania i przechowywania dokumentacji, nałożonych na OpenExome.

5. Bezpieczeństwo i poufność

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zbieranych przez OpenExome on-line, OpenExome chroni dane, z których korzysta w sieci przez, między innymi, hasła i profesjonalne ściany ogniowe. Dostęp do danych osobowych jest zastrzeżony tylko dla pracowników wykorzystujących te dane, którzy przestrzegają rygorystycznie norm poufności. Pracownik naruszający warunki Polityki Prywatności zostanie odpowiednio ukarany. Chociaż nie możemy zabezpieczyć się przed utratą, nadużyciem czy zmianą danych, staramy się zapobiegać takim nieszczęśliwym przypadkom.

6. Dane anonimowe i „ciasteczka”

Większość informacji, które OpenExome zbiera ze swoich witryn sieciowych, stanowią informacje anonimowe, takie jak informacje o stronach, które odwiedza klient i czego poszukuje. Podczas odwiedzania naszych witryn nie zbieramy żadnych danych osobowych klienta, chyba że zostaniemy do tego upoważnieni przez klienta.

Informacje anonimowe mogą być przetwarzane przez OpenExome, aby poprawić treść naszych witryn i aby zestawić zebrane dane statystyczne na temat osób korzystających z naszych witryn, do wewnętrznych badań rynku. W tym celu OpenExome może umieścić „ciasteczka” zbierające w pierwszym rzędzie nazwy domen użytkowników (tj. „foxy.com.pl” z adresu poczty elektronicznej „jan.kowalski@foxy.com.pl”) oraz datę i czas dostępu. „Ciasteczko” jest to informacja wysyłana do przeglądarki użytkownika i przechowywana na twardym dysku komputera użytkownika. „Ciasteczka” nie mogą same zidentyfikować użytkownika. „Ciasteczka” nie uszkadzają komputera. Przeglądarkę można ustawić tak, aby powiadamiała użytkownika o nadchodzących ciasteczkach, wówczas może on decydować czy je zaakceptować czy nie.

7. „Spamming”

OpenExome nie będzie tolerować „spammingu”. Terminem „spamming” określa się nieproszone listy elektroniczne, zazwyczaj o treści komercyjnej, przesyłane na okrągło, w dużych ilościach, do osób, z którymi nadawca nie miał uprzednio kontaktu lub które odmawiają przyjmowania takich wiadomości.

Jednakże, OpenExome zastrzega sobie prawo do informowania przez pocztę elektroniczną o produktach lub innych informacjach, które uzna za istotne dla klienta, dając jednocześnie możliwość zrezygnowania z tej usługi.

8. Łącza do innych witryn

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się jedynie do witryn sieciowych OpenExome, z wyłączeniem witryn sieciowych osób trzecich. OpenExome może zapewniać połączenia do innych witryn sieciowych, które mogą zainteresować naszych gości. Staramy się upewnić, że te witryny odpowiadają najwyższym standardom. Jednakże OpenExome nie może zapewnić standardu każdej z witryn, do których zapewnia połączenia i nie jest odpowiedzialny za treść nie swoich witryn.

9. Kontakt z firmą OpenExome

Pytania i zażalenia odnośnie stosowania naszej Polityki Prywatności a także zalecenia lub komentarze mające na celu poprawę jej jakości prosimy przesyłać pocztą elektroniczną.